MEDIACE - CESTA ŘEŠENÍ VAŠICH SPORŮ

Co je mediace?

Mediace je mimosoudní řešení Vašich sporů za pomoci třetí nezávislé osoby – mediátora. Přitom řešení nalézají strany, ne mediátor. Mediátor stranám pomáhá komunikovat a nalézat možné cesty při hledání řešení, které je pro strany přijatelné. Úspěšná mediace končí uzavřením mediační dohody stran a je jen na vůli stran, zda tuto dohodu uzavřou, či nikoli.

Mediace je příležitost vyslechnout a pochopit druhou stranu a najít tak řešení, které bude vyhovovat oběma stranám sporu.

Mezi hlavní výhody mediace oproti soudnímu řízení patří rychlost a výrazně nižší finanční náklady.

Proč zvolit mediaci jako způsob řešení sporů?

Protože je:

  • rychlejší a levnější
  • řeší skutečné potřeby stran
  • uzavření mediační dohody umožní udržet dobré vztahy i v budoucnu
  • dobrovolná, výsledkem je dohoda vyhovující oběma stranám

Další výhodou mediace je, že ji můžete kdykoliv, i bez udání důvodu, ukončit.

Kdy je mediace vhodným nástrojem pro řešení sporů?

Mediaci je vhodné použít ve sporech, ve kterých je možné uzavřít smír stran, hlavně tedy pro:

  • obchodní spory
  • sousedské spory
  • rodinné a majetkové spory

Jak mediace probíhá?

Mediace má několik fází, které se odehrávají v průběhu mediačního sezení. V první fázi po uzavření smlouvy o provedení mediace strany vyjadřují svá stanoviska a svůj pohled na vzájemný spor. V této fázi se mediátor snaží stranám porozumět a získat informace stran o podstatě jejich sporu. Výsledkem této fáze je objasnění předmětů jednání.

Během druhé fáze se mediátor snaží přimět strany ke vzájemnému pochopení a komunikaci. Toto se pak stává základem budoucí spolupráce stran při hledání řešení.

Ve třetí fázi strany hledají všechna možná řešení, která je napadají a mohla by se stát součástí budoucí dohody. Jednotlivá řešení předkládají strany, nikoliv mediátor, ten pouze pomáhá stranám orientovat se v navržených řešeních.

Ve čtvrté fázi pak strany vybírají společně to nejlepší řešení přijatelné pro strany sporu, a to se následně stává obsahem mediační dohody mezi stranami. 

Úspěšná mediace končí podepsáním mediační dohody, která tak stranám přináší konečné řešení jejich sporu.