Odměna a náhrada nákladů mediátora v případech soudem nařízeného "prvního" setkání s mediátorem je upravena v ustanoveních § 10 zákona 202/2012 Sb., o mediaci a v § 15 prováděcí vyhlášky č. 277/2012 Sb. a činí 400,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu tohoto setkání. Účastníci mediace hradí tuto odměnu rovným dílem. Výše smluvní odměny v případech samotných mediací se pohybuje mezi 2.000 - 3.000,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu mediačního jednání podle složitosti a částky sporu, s tím, že není-li v dohodě o provedení mediace sjednáno jinak, odměnu za provedenou mediaci hradí účastníci rovným dílem. Dalším důvodem pro mediaci a smírné vyřešení sporu je možnost vrácení 80 % soudního poplatku žalobci dle § 10 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Toto ustanovení upravuje institut vrácení soudního poplatku pro případy, kdy již mezi účastníky soudní řízení bylo zahájeno a je mezi účastníky řízení uzavřen v rámci mediace smír, který je následně schválen soudem.